VNITŘNÍ PRAVIDLA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

I. ÚVOD

Vnitřní pravidla jsou zpracována v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některé ustanovení zákona o sociálních službách, Standardy kvality sociálních služeb a vnitřními směrnicemi Domu pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice .
S vnitřními pravidly jsou zájemci seznámeni před nástupem do DPS.

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice ( déle jen DPS) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Velká Bystřice.
Posláním organizace je poskytování sociální služby  seniorům (starším 65 let), kteří vzhledem ke snížené soběstačnosti v základních životních dovednostech již nemohou objektivně setrvat ve svém přirozeném prostředí. 
Domov formou rezidenčních (pobytových) služeb své klienty podporuje ve stáří tak, aby mohli v novém prostředí domova žít způsobem, který jim vyhovuje, co možná nejvíce odpovídá životu v původním přirozeném prostředí,ale neomezuje svobodu a potřeby ostatních uživatelů. 

DPS poskytuje ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o seniory, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, zprostředkovává styk s okolním společenským prostředím, poskytuje sociálně terapeutické činnosti a pomoc při hájení práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí.

DPS zájemci o pobytové sociální  služby tyto služby neposkytne pokud:

 • Nemá trvalé bydliště ve Velké Bystřici
 • Osoba, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, nespadá do cílové skupiny DPS
 • Osoba, která žádá je soběstačná a není závislá na cizí pomoci
 • Osoba, která může za využití dostupných terénních služeb zůstat v domácím prostředí
 • Neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
 • Nemá volné místo z důvodu naplnění kapacity DPS: po dohodě s poskytovatelem služby a na základě schválení Komise pro umisťování žadatelů do DPS sv. Anny je zájemce zařazen do pořadníku žadatelů
 • Zdravotní stav zájemce o službu vylučuje z důvodu akutního infekčního onemocnění poskytnutí sociální služby
 • Žadatel spadá do skupiny osob uvedených v §50 odst. 1 zákona o sociálních službách (tzn: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osoby se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatní typy demencí)
 • Zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo akutní léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • Osoba závislá na alkoholu a jiných toxických omamných látkách

 

Za pobytové služby poskytované DPS  hradí uživatel úhradu za ubytování, stravu, péči a jiné fakultativní činnosti.

 

II. UBYTOVÁNÍ

Uživateli se poskytuje ubytování v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji.
Uživatel si může pokoj vybavit vlastním nábytkem ( v případě, že nemá, poskytne mu jej DPS v základním vybavení). Mimo nábytek může si pokoj vybavit vlastními domácími spotřebiči, audio, video technikou, televizí, počítačem. Připojení do sítě je v rámci poplatků. Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, běžný úklid, praní, drobné opravy ložního prádla, osobního prádla a ošacení, žehlení.

Uživatel je povinen řádně užívat prostory vyhrazené k ubytování a dále má možnost využívat volně přístupné prostory a celém areálu DPS. Uživatel nemůže bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny.

Úhrada za ubytování je odsouhlasena zřizovatelem .

Ve standardním bytě 1+1

99,- Kč/den

Ve standardním bytě

95,- Kč/den

V samostatném pokoji v bytě se dvěma obyvateli

88,- Kč/den

V bytě se dvěma obyvateli v jednom pokoji

80,- Kč/den

+ přirážka za bezbariérovou koupelnu a WC

+ 4,- Kč/den

+ přirážka za balkon

+ 2,- Kč/den

 

Úhrada za základní služby

Praní osobního a ložního prádla, žehlení

42,- Kč/den

úklid

12,- Kč/den

celkem

54,- Kč/den

 

III.STRAVOVÁNÍ

Poskytovatel  zajišťuje uživatelům celodenní stravování dle předem zveřejněného jídelního lístku. Uživatel si volí stravu normální nebo diabetickou.
V případě individuálního požadavku se domlouvá s vrchní sestrou nebo sociální pracovnicí.

 

Uživatelé se stravují v hlavní jídelně nebo na pokoji. Strava se vydává v následujících intervalech:

Snídaně  :                                   7.45 - 8.15

Oběd    :   pokoje                       11.20 - 11.30
Jídelna                       11.30 -  11.45
zaměstnanci               12.30 - 13.00

Večeře  :                                     16.30 – 16.35

Úhrada  a vratka za celodenního stravování je schvalována zřizovatelem

úhrada


Strava normální

110,- Kč/den

Strava diabetická

123,- Kč/den

Vratka


Za stravu normální - suroviny

100% částky/den

 = 66,- Kč/den

Za stravu normální - režie

10% částky/den

=  4,40 Kč/den

Za stravu diabetickou - suroviny

100% částky/den

= 74,- Kč/den

Za stravu diabetickou - režie

10% částky/den

= 4,90 Kč/den

 

IV.POSKYTOVÁNÍ PÉČE

Poskytovatel poskytuje uživatelům pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro provedení osobní hygieny, kulturní a osvětovou činnost, zprostředkovává kontakt s se společenským prostředí, poskytuje terapeutickou činnost a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při vyřizování běžných záležitostí.

Pomocí při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  se rozumí:
- pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změny poloh,
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřní i vnější části 
DPS,přičemž vnější částí se myslí venkovní areál DPS.

 

K pomoci při základní osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu se  řadí:
- pomoc při úkonech osobní hygieny (ranní a večerní toaleta denně, koupání a 
sprchování dle individuální potřeby)
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí a česání vlasů, stříhání nehtů)
- pomoc při použití WC, výměna inkontinentních a hygienických pomůcek.

Aktivizačními a sociálně terapeutickými činnostmi se myslí:

 • nácvik a upevňování motorických psychických  a sociálních schopností,
 • nácvik soběstačnosti, sebeobslužnosti a udržování těchto schopností,

-     volnočasové  a zájmové aktivity( kultura, společenské akce)
-     skupinové cvičení

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím se rozumí:
-    podpora  a pomoc při využívání běžně dostupných informací

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou(dopis, telefon, 
 •  zprostředkování návštěvy) a pomoc  podpora v dalších aktivitách

             (zprostředkování kulturních, společenských akcí),

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů uživatelů:
-      pomoc při komunikaci  vedoucí k uplatňování práv a zájmů uživatelů,
-      poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby při                 poskytování sociálních služeb a o možnostech využívání běžných              služeb ve   Velké Bystřici a okolí a tím zabránění sociálního vyloučení a 
vzniku závislosti na sociální službě,

Uživatel je povinen  dle zákona 108/2006 Sb. v platném znění zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc  přiznaný příspěvek na péči.

Za dobu nepřítomnosti uživatele se vrací příslušná částka příspěvku, za dobu nepřítomnost se považuje celý kalendářní den, kdy uživatel pobývá mimo DPS od 00.00 hod do 24.00 hod.,uživatel nápravo na vratku, která je schválena zřizovatelem.

Uživateli  náleží za dobu pobytu mimo DPS sv. Anny Velká Bystřice vratka příspěvku na péči v době hospitalizace ve zdravotnickém zařízení ve výši 100% z denní částky přiznaného příspěvku na péči, v době pobytu mimo ústav z jiného důvodu (maximálně však za 21 dní v roce) ve výši 100% z denní částky přiznaného příspěvku na péči.

 

 V.FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Za fakultativní služby se považují u uživatelů činnosti nad běžný rámec služby.
Tyto služby jsou za úplatu.

Úhrada za fakultativní služby:

DPS sv. Anny poskytuje a zprostředkovává uživatelům tyto fakultativní služby:

 

1. Pedikúra, manikúra, holič                        dle skutečných nákladů dodavatele služby

2. Používání TV a rozhlasu               ve výši koncesních poplatků

3. Autodoprava (osobní záležitosti) dle skutečných nákladů dodavatele služby

4. Nákupy (uživatel nepobírá
příspěvek na péči)                             20,- Kč/nákup

5. Individuální doprovod (mimo
návštěvy, zdrav. zařízení,
společenské akce)                           50,- Kč/hod

VI. ZPŮSOB HRAZENÍ SLUŽBY

Uživatel je povinen  a zavazuje se platit úhradu  za ubytování, stravování  a péči.

 • hotovostní platbou nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který má být zaplacena
 • bezhotovostní platbou na účet poskytovatele č. 1813351339/0800 nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který má být zaplacena

 

VII. UKONČENÍ POBYTU, VÝPOVĚDNÍ DŮVODY A LHŮTY

Uživatel může ukončit pobyt výpovědí smlouvy bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta je 1 měsíc.
Poskytovatel může vypovědět smlouvu s uživatelem z těchto důvodů:

 • Zamlčení výše příjmů nebo změn v případě , že úhrada nebyla hrazena v plné výši,
 • Nezaplacení úhrady podle smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • Opětovné porušování domácího řádu
 • Opětovné hrubé narušování občanského soužití
 • Jestliže nepřijme novou výši úhrady za poskytované sociální služby

VIII. STÍŽNOSTI, NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY

Stížnosti uživatelů jsou řešeny směrnicí  o stížnostech.
Vnitřní předpisy a směrnice jsou dostupné u ředitele.