CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sociální služby Domu pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice (dále jen domova) jsou určeny seniorům, kteří vzhledem ke snížené soběstačnosti v základních životních dovednostech již nemohou objektivně setrvat ve svém přirozeném prostředí. 
Domov formou rezidenčních (pobytových) služeb své klienty podporuje ve stáří tak, aby mohli v novém prostředí domova žít způsobem, který jim vyhovuje, co možná nejvíce odpovídá životu v původním přirozeném prostředí, ale neomezuje svobodu a potřeby ostatních uživatelů. 

 

CÍLE
- důstojný a vzhledem ke zdravotní situaci a jejich přání přiměřeně aktivní život
- kompenzace důsledků nepříznivé životní situace a zdravotního stavu uživatele
- udržení nebo podpora při obnovení přirozených sociálních vazeb
- naplnění osobních cílů stanovených v individuálních plánech uživatele

 • Zabezpečovat klientům komplexní zajištění základních potřeb, s důrazem na respektování soukromí a individualitu klienta.
 • Prostřednictvím léčebně preventivní péče včetně rehabilitace, poradenství, psychosociálních a dalších služeb vytvářet podmínky pro plnohodnotný život, srovnatelné se způsobem života vrstevníků v běžném sociálním prostředí.
 • Podporovat, vytvářet a udržovat vztahy uživatelů s vlastními rodinami a dalšími jim blízkými osobami, podpora v navazování přátelských mezilidských vztahů, podpora v prožívání samostatného života.
 • V maximální míře možná podpora soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy, respektující práva uživatelů podílet se na plánování a průběhu služby, která je poskytována, právo vyjadřovat své pocity, potřeby, přání, touhy a stížnosti a také právo službu odmítnout. Podpora změny myšlení uživatelů směrem k vlastnímu rozhodování o své osobě a plná odpovědnost za důsledky svého jednání.
 • Vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času formou účasti uživatelů na rekreačních akcích a zapojováním se do zájmových kroužků.
 • Možnost rozvíjet osobnost klientů při pracovních činnostech, zájmových  aktivitách .
 • Permanentní tendencí v práci zaměstnanců DPS je hledání nových cest k udržování, v individuálních případech i ke zvyšování úrovně pohybových, rozumových, komunikačních i praktických schopností a dovedností uživatelů , a tím ke zlepšování kvality jejich života.
 • Organizace zájmové činnosti, kulturního a společenského vyžití,  prostřednictvím interních i externích nabídek.

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy,
 • po nástupu do DPS je s uživatelem sepsána smlouva o poskytování služeb a individuální plán sociální služby,
 • základem práce s uživatelem je individuální přístup a respektování jeho práv,
 • základem provádění služby a podpory je sdílení společných hodnot a cílů všech zaměstnanců a jejich týmová spolupráce,
 • snahou všech zaměstnanců je co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti uživatelů,
 • základem kvality prováděné služby a podpory je odbornost zaměstnanců a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání,
 • základem poskytované služby je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů,
 • zachování, co největší míry samostatnosti uživatelů,
 • ohleduplný, laskavý a vstřícný postoj k uživatelům služby,
 • zachování lidské důstojnosti.

 

Individuální přístup – Těžiště zájmu domova je v člověku jako jednotlivci. Přednost má vztah klienta a zařízení (popř. pracovníka) před skupinovým pojetím.
Podpora  k samostatnosti a nezávislosti uživatele – nastavení individuálního poměru mezi péčí a podporou
Začlenění (integrace) klienta do společnosti tak, aby zůstal součástí místního společenství (předcházení nebo odstranění sociálního vyloučení).
Zapojení příbuzných, místních organizací a institucí do činnosti domova (např. společné zájmové aktivity, realizace individuálních plánů uživatelů) 
Respektování potřeb a přání klienta – v individuálním plánu je stanoven osobní cíl uživatele (služba však má pouze nahradit handicap, ne přepečovávat).  Respektování sebepoškozujícího jednání (např. odmítnutí diety, léků,  atd.) musí předcházet úplná informace o důsledcích takového konání a následný podpis reversu.
Partnerství – uživatel a poskytovatel služby (personál domova) jsou partnery
Kvalita služby– uživatel si kupuje službu a má nárok na její kvalitu, kontrolu kvality, kterou ověřuje Inspekce kvality soc.služeb
Rovnost bez diskriminace
respekt, úcta k staršímu člověku– k jeho názorům, postojům, zkušenostem, moudrosti a přesvědčení.
Zachování důstojnosti
Dodržování práv – Je to garance, že klient obdrží, co se mu slíbí a co je stanoveno
Spravedlnost – V domově platí zásada stejného přístupu vůči všem klientům. Cílem není omezovat, ale pouze stanovovat mantinely, v nichž se klient  i pracovník může pohybovat s jasně stanovenými následky, které z porušení pravidel plynou

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA

 • Senioři  starší 65 let se sníženou soběstačností v základních životních

dovednostech s trvalým pobytem na území města Velká Bystřice, kteří nejsou v akutním zdravotním stavu vyžadujícím odborné ošetřování v lůžkovém zdrav.zařízení a nemají infekční onemocnění, které může být zdrojem nákazy

 • Senioři starší 65 roků s převážnou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti v základních životních dovednostech, s podmínkou platby za nadstandardní péči (osobní asistence)

 

náš klient je člověk, který potřebuje určitou individuální míru podpory nebo péče:
*v sebeobsluze a pohybu
*v zajištění hygieny, praní prádla, úklidu bytu, přípravě a podání stravy, oblékání,
*v poskytnutí nelékařské zdrav. péče a zprostředkování lékařské zdrav. péče v nepřetržitém provozu 24 hod. denně

našeho klienta může navíc charakterizovat potřeba péče nebo podpory:
*při doprovodu k lékaři, na úřady, instituce, do obchodu, za kulturním a společenským životem a za službami, poskytovanými mimo domov
*v zajištění úkonů sociální-právní pomoci
*při zprostředkování duchovní služby a pomoci
*k sociální aktivizaci
*při udržování a rozvoji sociálních a zejména rodinných vztahů a vazeb klienta
*při naplňování osobního cíle klienta