Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice

5. Veřejný závazek

Poslání služby Domu pokojného stáří.

Poslání služeb Domu pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice je poskytnutí bezpečných, kvalitních a důstojných životních podmínek uživatelům sociálních služeb, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, nejsou schopni se sami o sebe postarat bez pomoci jiné osoby a v jejich okolí není nikdo, kdo by jim potřebnou péči zabezpečil.


Cíl poskytované služby

podporovat účast uživatelů na společenském životě a udržovat jejich kontakty s rodinou a známými
zajišťovat dodržování základních lidských práv uživatelů
zachovávat nebo zlepšovat návyky uživatelů a jejich soběstačnost dle jejich možností
poskytovat službu kvalitně prostřednictvím odborně vyškolených pracovníků
rozvíjet kvalitu ubytování stravování, vytvářet příjemné prostředí a pocit bezpečí domova

Zásady poskytované služby

zachováváme lidskou důstojnost uživatele
Zachováváme zásadu, že uživatel je náš rovnocený partner
naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele
dodržujeme rovnocenný a spravedlivý přístup ke všem uživatelům
podporujeme rozvoj samostatnosti a nezávislosti uživatelů
podporujeme sociální začleňování uživatelů
službu poskytujeme v zájmu uživatele a v náležité kvalitě
službu poskytujeme takovým způsobem, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod uživatele
respektujeme svobodnou volbu uživatelů při naplńování osobních potřeb a přání


Cílová skupina

Dům pokojného stáří je určen pro seniory starší 60 let.

Kapacita zařízení je 39 míst.

Žadatelé, kteří nepatří do cílové skupiny domu pokojného stáří:

žadatel žádá o jiný typ sociální služby,než jakou poskytujeme
žadatel není naší cílovou skupinou
žadatel, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytování aktuální zdravotní péče a trvale odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
senior z infekční a parazitální chorobou, při kterých může být zdrojem onemocnění
senior s psychickou poruchou nebo psychózou, který může svou nemocí ohrožovat sebe nebo svým chováním by znemožňoval klidné soužití s ostatními uživateli
senior s chronických alkoholismem nebo jinou závažnou toxikomanií
senior s mentální poruchou
senior s demencí a Alzheimerovou chorobou - výjimky tvoří:
- senior s lehkou demencí
- senior imobilní s Alzheimerovou chorobou ve stabilizovaném stavu
pokud o službu požádá osoba, které domov vypověděl smlouvu o poskytování téže služby, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí