VNITŘNÍ PRAVIDLA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 
I. ÚVOD
505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některé ustanovení zákona o sociálních Vnitřní pravidla jsou zpracována v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s vyhláškou č. službách, Standardy kvality sociálních služeb a vnitřními směrnicemi Domu pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice .
S vnitřními pravidly jsou zájemci seznámeni před nástupem do DPS.
Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice ( déle jen DPS) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Velká Bystřice.
Posláním organizace je poskytování sociální služby  seniorům (starším 60let), kteří vzhledem ke snížené soběstačnosti v základních životních dovednostech již nemohou objektivně setrvat ve svém přirozeném prostředí.  
Domov formou rezidenčních (pobytových) služeb své klienty podporuje ve stáří tak, aby mohli v novém prostředí domova žít způsobem, který jim vyhovuje, co možná nejvíce odpovídá životu v původním přirozeném prostředí,ale neomezuje svobodu a potřeby ostatních uživatelů.
DPS poskytuje ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o seniory, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, zprostředkovává styk s okolním společenským prostředím, poskytuje sociálně terapeutické činnosti a pomoc při hájení práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí.

DPS zájemci o pobytové sociální  služby tyto služby neposkytne pokud:


- Žadatel žádá o jiný typ služby, než jakou poskytujeme
- Žadatel, který žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, nespadá do cílové skupiny DPS
- Žadatel, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče a trvale odborné ošetření v lůžkovém    zdravotnickém zařízení
- Osoba s psychickou poruchou nebo psychózou, která může svou nemocí ohrožovat sebe nebo svých chováním znemožňovala klidné soužití s ostatními uživateli
- Osoba s chronickým alkoholizmem nebo jinou závažnou toxikománií
- Osoba s mentální poruchou
- Osoba s demencí a Alzheimerovou chorobou
- Pokud o službu požádá osoba,které domov vypověděl smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy,v době kratší než 6 měsíců před podáním této žádosti.

 
Za pobytové služby poskytované DPS  hradí uživatel úhradu za ubytování, stravu, péči a jiné fakultativní činnosti.
 
II. UBYTOVÁNÍ
Uživateli se poskytuje ubytování v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji.
Uživatel si může pokoj vybavit vlastním nábytkem ( v případě, že nemá, poskytne mu jej DPS v základním vybavení). Mimo nábytek může si pokoj vybavit vlastními domácími spotřebiči, audio, video technikou, televizí, počítačem. Připojení do sítě je v rámci poplatků. Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, běžný úklid, praní, drobné opravy ložního prádla, osobního prádla a ošacení, žehlení.
Uživatel je povinen řádně užívat prostory vyhrazené k ubytování a dále má možnost využívat volně přístupné prostory a celém areálu DPS. Uživatel nemůže bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny.


Úhrada za ubytování je odsouhlasena zřizovatelem .
Ve standardním bytě 1+1<br...................................182,- Kč/den
Ve standardním bytě<br..........................................173,- Kč/den
V samostatném pokoji v bytě se dvěma obyvateli........158,- Kč/den
V bytě se dvěma obyvateli v jednom pokoji ...............138,- Kč/den
+ přirážka za bezbariérovou koupelnu a WC ..................4,- Kč/den
+ přirážka za balkon ................................................  2,- Kč/den
 
 
III.STRAVOVÁNÍ
Poskytovatel  zajišťuje uživatelům celodenní stravování dle předem zveřejněného jídelního lístku. Uživatel si volí stravu normální nebo diabetickou.
V případě individuálního požadavku se domlouvá s vrchní sestrou nebo sociální pracovnicí.
 
Uživatelé se stravují v hlavní jídelně nebo na pokoji. Strava se vydává v následujících intervalech:
Snídaně  :                7.30 -   8.00
Oběd    :  pokoje     11.10 - 11.20
jídelna                    11.20 - 11.30
zaměstnanci            12.30 - 13.00
Večeře  :                 16.30 - 16.30
Úhrada  a vratka za cel2denního stravování je schvalována zřizovatelem
úhrada

Strava normální  ........137,- Kč/den
Strava diabetická .......154,- Kč/den


Vratka

Za stravu normální - suroviny 100% částky /den ........... 78,-Kč/den   
Za stravu diabetickou - suroviny 100% částky/den ..........89,-Kč/den

IV.POSKYTOVÁNÍ PÉČE
Poskytovatel poskytuje uživatelům pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro provedení osobní hygieny, kulturní a osvětovou činnost, zprostředkovává kontakt s se společenským prostředí, poskytuje terapeutickou činnost a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při vyřizování běžných záležitostí.
Pomocí při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  se rozumí:
- pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změny poloh,
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřní i vnější části  
DPS,přičemž vnější částí se myslí venkovní areál DPS.
 
K pomoci při základní osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu se  řadí:
- pomoc při úkonech osobní hygieny (ranní a večerní toaleta denně, koupání a  
sprchování dle individuální potřeby)
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí a česání vlasů, stříhání nehtů)
- pomoc při použití WC, výměna inkontinenčních a hygienických pomůcek.
Aktivizačními a sociálně terapeutickými činnostmi se myslí:
- nácvik a upevňování motorických psychických  a sociálních schopností,
- nácvik soběstačnosti, sebeobslužnosti a udržování těchto schopností,
- volnočasové  a zájmové aktivity( kultura, společenské akce)
- skupinové cvičení
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím se rozumí:
- podpora  a pomoc při využívání běžně dostupných informací
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou(dopis, telefon,
- zprostředkování návštěvy) a pomoc  podpora v dalších aktivitách
  (zprostředkování kulturních, společenských akcí),
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů uživatelů:
- pomoc při komunikaci  vedoucí k uplatňování práv a zájmů uživatelů,
- poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby při poskytování sociálních služeb a o možnostech využívání běžných služeb ve   Velké Bystřici a okolí a tím zabránění sociálního vyloučení a  
vzniku závislosti na sociální službě,
Uživatel je povinen  dle zákona 108/2006 Sb. v platném znění zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc  přiznaný příspěvek na péči.
Za dobu nepřítomnosti uživatele se vrací příslušná částka příspěvku, za dobu nepřítomnost se považuje celý kalendářní den, kdy uživatel pobývá mimo DPS od 00.00 hod do 24.00 hod.,uživatel nápravo na vratku, která je schválena zřizovatelem.
Uživateli  náleží za dobu pobytu mimo DPS sv. Anny Velká Bystřice vratka příspěvku na péči v době hospitalizace ve zdravotnickém zařízení ve výši 100% z denní částky přiznaného příspěvku na péči, v době pobytu mimo ústav z jiného důvodu (maximálně však za 21 dní v roce) ve výši 100% z denní částky přiznaného příspěvku na péči.
 
V.FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Za fakultativní služby se považují u uživatelů činnosti nad běžný rámec služby.
Tyto služby jsou za úplatu.
Úhrada za fakultativní služby:
DPS sv. Anny poskytuje a zprostředkovává uživatelům tyto fakultativní služby:


 Zprostředkované služby:

  1. Pedikúra, manikúra, holič  dle skutečných nákladů dodavatele služby
  2. Používání TV a rozhlasu          ve výši koncesních poplatků

Fakultativní služby:

Autodoprava (osobní záležitosti) dle skutečných nákladů dodavatele služby   

Nákupy (uživatel nepobírá

příspěvek na péči)                          20,- Kč/nákup

Individuální doprovod (mimo DPS)     8,-Kč(km

Návštěvy, zdrav. zařízení,

Společenské akce)                          50,- Kč/hod


VI. ZPŮSOB HRAZENÍ SLUŽBY
Uživatel je povinen  a zavazuje se platit úhradu  za ubytování, stravování  a péči.
hotovostní platbou nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který má být zaplacena
bezhotovostní platbou na účet poskytovatele č. 1813351339/0800 nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který má být zaplacena
 
VII. UKONČENÍ POBYTU, VÝPOVĚDNÍ DŮVODY A LHŮTY
Uživatel může ukončit pobyt výpovědí smlouvy bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta je 1 měsíc.
Poskytovatel může vypovědět smlouvu s uživatelem z těchto důvodů:
Zamlčení výše příjmů nebo změn v případě , že úhrada nebyla hrazena v plné výši,
Nezaplacení úhrady podle smlouvy o poskytnutí sociální služby
Opětovné porušování domácího řádu
Opětovné hrubé narušování občanského soužití
Jestliže nepřijme novou výši úhrady za poskytované sociální služby


VIII. STÍŽNOSTI, NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY
Stížnosti uživatelů jsou řešeny směrnicí  o stížnostech.
Vnitřní předpisy a směrnice jsou dostupné u ředitele.