Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice

Veřejný závazek

Poslání služby Domu pokojného stáří.

Poslání služeb Domu pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice je poskytnutí bezpečných, kvalitních a důstojných životních podmínek uživatelům sociálních služeb, kteří vzhledem ke své nepříznivé sociální situaci již nemůžou setrvat ve svém přirozeném prostředí bez pomocí jiné osoby a v jejich okolí není nikdo, kdo by jim potřebnou péči zabezpečil.

Cíl poskytované služby


• podporovat účast uživatelů na společenském životě a udržovat jejich kontakty s rodinou a známými
• zajišťovat dodržování základních lidských práv uživatelů
• zachovávat nebo zlepšovat návyky uživatelů a jejich soběstačnost dle jejich možností
• poskytovat službu kvalitně prostřednictvím odborně vyškolených pracovníků
• rozvíjet kvalitu ubytování stravování, vytvářet příjemné prostředí a pocit bezpečí domova

Zásady poskytované služby


• zachováváme lidskou důstojnost uživatele
• Zachováváme zásadu, že uživatel je náš rovnocenný partner
• naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele
• dodržujeme rovnocenný a spravedlivý přístup ke všem uživatelům
• podporujeme rozvoj samostatnosti a nezávislosti uživatelů
• podporujeme sociální začleňování uživatelů
• službu poskytujeme v zájmu uživatele a v náležité kvalitě
• službu poskytujeme takovým způsobem, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod uživatele
• respektujeme svobodnou volbu uživatelů při naplńování osobních potřeb a přání

Cílová skupina

Dům pokojného stáří je určen pro seniory starší 60 let

Kapacita zařízení je 39 míst.

Žadatelé, kteří nepatří do cílové skupiny domu pokojného stáří:

• žadatel žádá o jiný typ sociální služby,než jakou poskytujeme
• žadatel není naší cílovou skupinou
• žadatel, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytování aktuální zdravotní péče a trvale odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
• senior z infekční a parazitální chorobou, při kterých může být zdrojem onemocnění
• senior s psychickou poruchou nebo psychózou, který může svou nemocí ohrožovat sebe nebo svým chováním by znemožňoval klidné soužití s ostatními uživateli
• senior s chronických alkoholismem nebo jinou závažnou toxikomanií
• senior s mentální poruchou
• senior s demencí a Alzheimerovou chorobou - výjimky tvoří:
- senior s lehkou demencí
- senior imobilní s Alzheimerovou chorobou ve stabilizovaném stavu

• pokud o službu požádá osoba, které domov vypověděl smlouvu o poskytování téže služby, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí