VNITŘNÍ PRAVIDLA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY


I. ÚVOD

Vnitřní pravidla jsou zpracována v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některé ustanovení zákona o sociálních službách, Standardy kvality sociálních služeb a vnitřními směrnicemi Domu pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice .

S vnitřními pravidly jsou zájemci seznámeni před nástupem do DPS.

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice ( déle jen DPS) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Velká Bystřice.

Posláním organizace je poskytování služby sociální péče seniorům starším 60 let a přispívá tak k řešení nepříznivé sociální situace uživatele, který již nemůže setrvat ve svém přirozeném prostředí bez pomoci jiné osoby a v jejich okolí není nikdo, kdo by jim potřebnou péči zabezpečil.

Domov formou rezidenčních (pobytových) služeb své uživatele podporuje ve stáří tak, aby mohli v novém prostředí domova žít způsobem, který jim vyhovuje, co možná nejvíce odpovídá životu v původním přirozeném prostředí, ale neomezuje svobodu a potřeby ostatních uživatelů.


DPS poskytuje ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o seniory, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, zprostředkovává styk s okolním společenským prostředím, pomoc při hájení práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí.


Do DPS sv. Anny nemůže být přijat zájemce který


 • ohrožuje sebe nebo svým chováním znemožňuje klidné soužití s ostatními uživateli

 • senior s chronickým alkoholizmem nebo jinou závažnou toxikomanií

 • senior z mentálním postižením

 • senior s demencí a Alzheimerovou chorobou - výjimky tvoří:

- senior s lehkou demencí

- senior imobilní s Alzheimerovou chorobou ve stabilizovaném stavu

 • pokud o službu požádá osoba, které domov vypověděl smlouvu o poskytování téže služby, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí.

 • DPS zájemci o pobytové sociální služby tyto služby neposkytne pokud:

 • žadatel žádá o jiný typ služby, než jakou poskytujeme

 • žadatel není naší cílovou skupinou

 • žadatel, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče a trvalé odborné ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení

 • senior s psychickou poruchou nebo psychózou, který může svou nemocí ohrožovat sebe nebo jiné.Za pobytové služby poskytované DPS hradí uživatel úhradu za ubytování, stravu, péči.


II.

UBYTOVÁNÍ


Uživateli se poskytuje ubytování v jednolůžkovém bytě, dvoulůžkovém bytě se dvěma pokoji nebo dvoulůžkovém pokoji.

Uživatel si může pokoj vybavit vlastním nábytkem ( v případě, že nemá, poskytne mu jej DPS v základním vybavení). Mimo nábytek může si pokoj vybavit vlastními domácími spotřebiči, audio, video technikou, televizí, počítačem. Připojení do sítě je v rámci poplatků. Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, běžný úklid, praní, drobné opravy ložního prádla, osobního prádla a ošacení, žehlení.


Uživatel je povinen řádně užívat prostory vyhrazené k ubytování a dále má možnost využívat volně přístupné prostory a celém areálu DPS. Uživatel nemůže bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny.


Úhrada za ubytování je odsouhlasena zřizovatelem .Jednolůžkový byt se samostatným sociálním zařízením

250,- Kč/den1

Samostatný pokoj v dvoupokojovém bytě se společným soc. Zařízením pro oba pokoje

240,- Kč/den

Dvoulůžkový pokoj se společným soc. zařízením

200,- Kč/den


Vratka za tyto služby nenáleží
III.

STRAVOVÁNÍ


Poskytovatel zajišťuje uživatelům celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel, dle předem zveřejněného jídelního lístku. Uživatel si volí stravu normální, diabetickou, dietní.

Dle zdravotního stavu uživatele se mění zpracování stravy. (strava krájená, mechanicky upravená, apod.)

V případě individuálního požadavku se domlouvá změna se sociální pracovnicí nebo vrchní sestrou ( změna přílohy apod. )


Uživatelé se stravují v hlavní jídelně nebo na pokoji. Strava se vydává v následujících intervalech:
Snídaně

pokoje

Od 7:30

Oběd

pokoje

Od 11:30


jídelna

Od 11:20


zaměstnanci

12:30 – 13:00


zaměstnanci kuchyně

11:30 – 12:00

Večeře

Pokoje, jídelna

Od 16:20

2. večeře diabetici

pokoje

Od 18:30


Mimo tyto intervaly lze dobu výdeje dohodnout individuálně z vedením kuchyně a vrchní sestrou.


Úhrada a vratka za celodenního stravování je schvalována zřizovatelem


Úhrada

Strava normální

205,- Kč/den


Strava diabetická, dietní

205,- Kč/denVratka

Za stravu normální - suroviny

100% částky/den


= 105,- Kč/den

Za stravu diabetickou, dietní - suroviny

100% částky/den


= 105,- Kč/denIV.

POSKYTOVÁNÍ PÉČE


Poskytovatel poskytuje uživatelům pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro provedení osobní hygieny, kulturní a osvětovou činnost, zprostředkovává kontakt se společenským prostředí, poskytuje terapeutickou činnost a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při vyřizování běžných záležitostí.


Pomocí při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu se rozumí:

- pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změny poloh,

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřní i vnější části

DPS, přičemž vnější částí se myslí venkovní areál DPS.
K pomoci při základní osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu se řadí:

- pomoc při úkonech osobní hygieny (ranní a večerní toaleta denně, koupání a

sprchování dle individuální potřeby)

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí a česání vlasů, stříhání nehtů)

- pomoc při použití WC, výměna inkontinentních a hygienických pomůcek.


Sociálně terapeutickými činnostmi se myslí:

 • nácvik a upevňování motorických psychických a sociálních schopností,

 • nácvik soběstačnosti, sebeobslužnosti a udržování těchto schopností,Aktivizační činnosti:

- volnočasové a zájmové aktivity( kultura, společenské akce)

- skupinové cvičení


Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím se rozumí:

- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných informací

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou(dopis, telefon,

 • zprostředkování návštěvy) a pomoc podpora v dalších aktivitách

(zprostředkování kulturních, společenských akcí),


Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů uživatelů:

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů uživatelů,

- poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby při poskytování sociálních služeb a o možnostech využívání běžných služeb ve Velké Bystřici a okolí a tím zabránění sociálního vyloučení a

vzniku závislosti na sociální službě.


Uživatel je povinen dle zákona 108/2006 Sb. v platném znění zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc přiznaný příspěvek na péči.


Za dobu nepřítomnosti uživatele se vrací příslušná částka příspěvku, za dobu nepřítomnost se považuje celý kalendářní den, kdy uživatel pobývá mimo DPS od 00.00 hod do 24.00 hod.,uživatel nápravo na vratku, která je schválena zřizovatelem.


Uživateli náleží za dobu pobytu mimo DPS sv. Anny Velká Bystřice vratka příspěvku na péči v době hospitalizace ve zdravotnickém zařízení ve výši 100% z denní částky přiznaného příspěvku na péči, v době pobytu mimo domov z jiného důvodu (maximálně však za 21 dní v roce) ve výši 100% z denní částky přiznaného příspěvku na péči. Při úmrtí zůstává příspěvek na péči zařízení.


V.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY


Za fakultativní služby se považují u uživatelů činnosti nad běžný rámec služby.

Tyto služby jsou za úplatu.


Poskytovaná služba

úhrada

Autodoprava-osobní záležitosti uživatelů- návštěvy,vyřizování na úřadech a institucích,

Návštěvy kulturních a společenských akcí mimo rámec pořádaných DPS sv. Anny

8,- Kč/kmVI.

ZPŮSOB HRAZENÍ SLUŽBY


Uživatel je povinen a zavazuje se platit úhradu za ubytování, stravování a péči.

 • hotovostní platbou nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který má být zaplacena

 • bezhotovostní platbou na účet poskytovatele č. 1813351339/0800 nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který má být zaplacena

VII.

UKONČENÍ POBYTU, VÝPOVĚDNÍ DŮVODY A LHŮTY


Uživatel může ukončit pobyt písemnou výpovědí smlouvy bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta je 1 měsíc (30 dní) a počítá se následující první den po předání písemného oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Poskytovatel může vypovědět smlouvu s uživatelem z těchto důvodů:

 • Zamlčení výše příjmů nebo změn v případě, že úhrada nebyla hrazena v plné výši

 • Nezaplacení úhrady podle smlouvy o poskytnutí sociální služby

 • Opětovné porušování domácího řádu

 • Opětovné hrubé narušování občanského soužití

 • Jestliže nepřijme novou výši úhrady za poskytované sociální služby
VIII.

STÍŽNOSTI, NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY


Stížnosti uživatelů jsou řešeny směrnicí o stížnostech – základní informace jsou umístěny na nástěnkách – chodby domova

Vnitřní předpisy a směrnice jsou dostupné u ředitele domova.
1Maximální cena úhrady na základě vyhlášky 505/2006 Sb. nelze zvýšit